Regulamin rezerwacji i krótkoterminowego najmu apartamentów całorocznych Comfort Apartments

Niniejszy regulamin przedstawia prawa i obowiązki Usługobiorcy („Najemca”) oraz Usługodawcy – Sigma Artur Młodzik Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą ul. Sakranusa 34, 32-600 Oświęcim, NIP: 5491660799, nr tel. +48 888 461 486, e-mail: info@noclegioswiecim.eu („Wynajmujący”), w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentów całorocznych oferowanych przez Wynajmującego, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

Regulamin stanowi nierozerwalną składową umowy krótkoterminowego najmu apartamentu zawartą przez Serwis Internetowy Wynajmującego.

Słownik pojęć

 1. Regulamin– opracowany przez Wynajmującego oraz udostępniony Najemcy celem zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy najmu Regulamin rezerwacji i krótkoterminowego najmu apartamentów całorocznych Comfort Apartments
 2. Apartamenty – zlokalizowane pod adresem ul. Kościelecka 10D, 10E, 10F, 10G 32-600 Oświęcim murowane apartamenty całoroczne, położone na obszarze wydzielonym, przeznaczone do jednoczesnego zamieszkiwania w każdym apartamencie łącznie nie więcej niż 7 osób.
 3. Otoczenie apartamentu – wydzielony za pomocą ogrodzenia obszar o powierzchni 1 000 m²,na którym posadowione zostały apartamenty oraz wydzielone zostały – przeznaczone na cele parkingowe (parking) oraz cele rekreacyjne dla dzieci
 4. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną umowy najmu apartamentu.
 5. Wynajmujący – Usługodawca Sigma Artur Młodzik Usługi Remontowo-Budowlanez siedzibą Sakranusa 34, 32-600 Oświęcim, NIP: 5491660799, nr tel. +48 888 461 486, e-mail: info@noclegioswiecim.eu
 6. Osoby trzecie – osoby fizyczne inne niż Najemca lub osoby wspólnie z Najemcą zamieszkujące apartament.
 7. Umowa najmu – zawarta na piśmie przez Najemcę i Wynajmującego umowa, zgodnie z którą Wynajmujący oddaje Najemcy apartament do używania przez czas oznaczony, a Wynajmujący z tego tytułu płaci Najemcy umówioną cenę.
 8. Serwis Internetowy – to strona internetowa https://noclegioswiecim.eu/, której właścicielem jest Sigma Artur Młodzik Usługi Remontowo-Budowlaneoraz zamieszczoną w niej platformę rezerwacyjną.
 9. Pełna Cena Najmu– to kwota wskazana w czasie procesu rezerwacji, obejmująca wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy najmu.
 10. Siła Wyższa (łac. Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest) – to niezależne od Najemcy i Wynajmującego zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, zwłaszcza zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i nakładów nie dało się przewidzieć, np. klęska żywiołowa, atak terrorystyczny, wojna. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste etc.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentów oferowanych przez Wynajmującego, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.
 2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne:
  a) posiada dostęp do Internetu,
  b) posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari iOS, Windows Phone, Blackberry) w aktualnej wersji,
  c) posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

§ 2 Przedmiot Umowy najmu

 1. Przedmiotem Umowy najmu jest krótkoterminowy najem Apartamentu oferowanego przez Wynajmującego za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Wynajmującym.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do udostępnienia Najemcy Apartamentu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Wynajmującym i w terminach określonych w rezerwacji, a Najemca zobowiązany jest do zapłaty Pełnej Ceny Najmu określonej w procesie rezerwacji.
 3. Dokonanie rezerwacji przez Najemcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Wynajmującym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy najmu o krótkoterminowy najem Apartamentu pomiędzy Najemcą i Wynajmującym.
 4. Podstawą najmu Apartamentu jest Umowa najmu.
 5. Umowa najmu określa w szczególności: strony umowy, cenę najmu, czas na jaki zawarta została umowa, liczbę osób uprawnionych do zamieszkiwania Apartamentu na podstawie umowy oraz prawa i obowiązki stron.
 6. W chwili zawierania umowy, celem weryfikacji danych osobowych Najemca obowiązany jest przedstawić Wynajmującemu do wglądu ważny dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego możliwe będzie określenie tożsamości Najemcy.

 

§ 3 Zasady rezerwacji i płatności

 1. Podczas rezerwacji Najemca samodzielnie wybiera Apartament oferowany przez Wynajmującego za pośrednictwem Serwisu Internetowego albo portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Wynajmującym, a następnie dokonuje rezerwacji Apartamentupoprzez wypełnienie elektronicznego formularza rezerwacyjnego zamieszczonego w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Wynajmującym, lub dokonuje telefonicznej rezerwacji pod nr tel. +48 888 461 486 lub elektronicznie kontaktując się przez e-mail info@noclegioswiecim.eu
 2. Najemca dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną lub e-mailową dokonanie rezerwacji uważa się za skuteczne po otrzymaniu od Wynajmującego potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail Najemcy.
 3. Potwierdzenie rezerwacji dokonuje się poprzez doręczenie, na wskazany podczas rezerwacji adres e-mailowy Najemcy, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowania oferty rezerwacyjnej, ustanowieniu Pełnej Ceny Najmu, wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu oraz dacie dokonanej rezerwacji.
 4. Najemca ma obowiązek – od dnia dostarczenia wiadomości potwierdzającej rezerwację (§3 ust. 3) – w ciągu 4 dni roboczych (jednak nie później niż do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie pobytu) do uiszczenia zadatku (opłaty rezerwacyjnej) za pośrednictwem e-przelewu (Przelewy24.pl) na rachunek wymieniony w § 3 ust. 9. Wysokość zadatku (opłaty rezerwacyjnej) wynosi 30% Pełnej Ceny Najmu.
 5. Pełna Cena Najmu pobierana jest od Najemcy w pełnej i wynikającej z Umowy najmu wysokości pierwszego dnia pobytu z góry.
 6. W przypadku, gdy Najemca – przed zawarciem Umowy najmu – uiścil zadatek (opłatę rezerwacyjną) – pierwszego dnia pobytu obowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą różnicę między wynikającą z Umowy najmu Pełną Ceną Najmu a kwotą wpłaconego przez niego zadatku (opłaty rezerwacyjnej).
 7. Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 8. Brak wpłaty, o której mowa w § 3 4, tworzy po stronie Wynajmującego prawo do odstąpienia od Umowy najmu, bez obowiązku przydzielenia dodatkowego terminu do wykonania świadczenia. O skorzystaniu z tego prawa Wynajmujący powiadamia Najemcę w terminie do dnia daty rozpoczęcia biegu pobytu od upływu terminu na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej.
 9. Płatności Pełnej Ceny Najmu pomniejszonej o wysokość wpłaconego zadatku (opłaty rezerwacyjnej), o którym mowa w § 3 ust. 4, następuje przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, który identyfikuje się numerem: 761050 1113 1000 0097 8166 5907 lub gotówką.
 10. W przypadku, gdy Najemca dokonał przelewu Wynajmującemu bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie Wynajmującego, jest winien okazać w dowolnej formie i dowolnym nośniku potwierdzenia przelewu na rzecz Wynajmującego.
 11. Brak dokonanej płatności, o której mowa w § 3 ust. 9, tworzy po stronie Wynajmującego prawo do odstąpienia od Umowy najmu, bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego prawa Wynajmujący powiadamia Najemcę niezwłocznie od upływu terminu na dokonanie wpłaty Pełnej Ceny Najmu.
 12. Dokonanie wpłaty stwierdza się za dokonane w dniu wpływu należnych środków na rachunek bankowy Wynajmującego lub w dniu przekazania gotówki Wynajmującemu lub osobie upoważnionej przez Wynajmującego.
 13. Obowiązkiem Najemcy jest dostarczenie danych osobowych niezbędnych do procesu rezerwacji wskazanych w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Wynajmującym, jednocześnie oświadczając o ich prawidłowości.

§ 4 Zasady korzystania z Apartamentów

 1. Osoby przebywające w Apartamentach, jak i na obszarze wydzielonym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 2. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych wyrobów tytoniopodobnych.
 3. W Apartamentach oraz na obszarze wydzielonym – w godzinach od 22.00 do 7.00 – obowiązuje cisza nocna.
 4. Organizowanie przez Najemcę lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące Apartament głośnych imprez mogących zakłócać spokój osobom zakwaterowanym w pozostałych Apartamentach jest zabronione.
 5. Osoby trzecie obowiązane są opuścić Apartament oraz obszar wydzielony przed rozpoczęciem ciszy nocnej.
 6. Wprowadzanie zwierząt – w szczególności psów i kotów do Apartamentów jest niedopuszczalne.

§ 5

 1. Oddanie Apartamentu w posiadanie Najemcy – poprzez wydanie kluczy – następuje przez Wynajmującego lub działającą w jego imieniu osobę, po podpisaniu Umowy najmu, w dniu wskazanym w Umowie najmu jako dzień rozpoczęcia najmu, nie wcześniej niż o godzinie 16:00.
 2. W dniu wskazanym w Umowie najmu, jako dzień zakończenia najmu, najemca – najpóźniej do godziny 11:00– obowiązany jest:
  a) opróżnić Apartament z wszelkich rzeczy ruchomych wniesionych do Apartamentu przez najemcę oraz inne osoby, które przez czas związania Stron Umową najmu wspólnie z najemcą zajmowały Apartament.
  b) zwrócić Wynajmującemu klucze do Apartamentu.
 3. Zakwaterowanie w godzinach wcześniejszych aniżeli wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu lub opróżnienie Apartamentu w godzinach późniejszych aniżeli wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Od chwili oddania Najemcy Apartamentu w posiadanie ponosi on odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną przez Najemcę lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące Apartament.
 2. Najemca zobowiązany jest używać Apartament zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w zakresie wystroju wnętrza.
 3. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia zarówno Apartamentu, jak i ich otoczenia, winny być – w dniu zakończenia najmu i zwrotnego przekazania przez Najemcę kluczy Wynajmującemu, przy uwzględnieniu zużycia rzeczy będącego następstwem prawidłowego ich używania – w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim znajdowały się w chwili oddania Najemcy Apartamentudo używania.
 4. W razie wykrycia przez Najemcę jakichkolwiek wad, usterek, uszkodzeń itp. w przedmiocie najmu, w szczególności w stanowiących wyposażenie Apartamentu urządzeniach lub instalacjach, Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
 5. Przed zwrotnym przekazaniem kluczy Wynajmującemu, Wynajmujący dokona wspólnie z Najemcą oględzin stanu technicznego Apartamentu.

§ 7 Zachowanie czystości w Apartamentach oraz w ich otoczeniu

 1. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniopodobnych.
 2. Osoby palące tytoń w otoczeniubudynku Apartamentów obowiązane są do czynienia tego w miejscu i w sposób nieuciążliwy dla innych osób, które w tym czasie zajmują inny Apartament, a nadto do uprzątnięcia niedopałków.
 3. Najemcę oraz osoby wspólnie z Najemcą zamieszkujące Apartament obowiązane są do segregacji odpadów wytworzonych w trakcie najmu poprzez ich umieszczanie we właściwych dla danego rodzaju odpadu pojemnikach, które umieszczone są w specjalnie wydzielonej strefie w otoczeniu Apartamentów.
 4. W przypadku, gdy w gronie osób wspólnie z Najemcą zamieszkujących Apartament znajdują się małoletni, na Najemcy spoczywa obowiązek zadbania, by łóżka, sofy, materace, na których małoletni będą spać zostały w sposób należyty zabezpieczone przed zmoczeniem lub zabrudzeniem (np. poprzez rozłożenie na nich nieprzemakalnych mat, prześcieradeł).

§ 8 Bezpieczeństwo

 1. W otoczeniu Apartamentów znajduje się specjalnie wydzielona strefa przeznaczona do zabaw dzieci. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z placu zabaw dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie prawni małoletnich.
 2. Korzystanie z wszelkich urządzeń elektrycznych /gazowych stanowiących wyposażenie Apartamentu winno odbywać się z zachowaniem właściwych dla tych urządzeń zasad bezpieczeństwa.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników, kuchenek i innych urządzeń podobnych nie stanowiących wyposażenia Apartamentu może odbywać się tylko z zachowaniem należytej ostrożności.
 4. Na Najemcy ciąży obowiązek dopilnowania, by każdorazowo gdy – w trakcie związania Stron Umową najmu – Apartament będzie opuszczany i pozostawiany bez kogokolwiek w środku, wszystkie okna oraz drzwi zostały zamknięte w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wyłączone urządzenie i sprzęty elektroniczne.

§ 9 Rezygnacja rezerwacji

 1. Wynajmującemu i Najemcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy najmu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Najemcy przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.
 2. Brak płatności, o których mowa w § 3 ust. 4 i 9 poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Najemca ma prawo odstąpienia od Umowy najmu. W przypadku rezygnacji Najemcy z przyczyn leżących po jego stronie Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu w odpowiedniej wysokości stanowiącej rzeczywistą stratę Wynajmującego wynikającą z rezygnacji Najemcy z pobytu, przy tym nie więcej niż 30% Pełnej Ceny Najmu (opłaty rezerwacyjnej).
 4. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji Apartamentu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku sytuacji, w której Wynajmujący, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy najmu przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany Apartament lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy:
  a) akceptuje proponowana zmianę Umowy najmu, albo
  b) odstępuje od Umowy najmu, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Najemcy wszystkich wniesionych świadczeń.
 6. W przypadku sytuacji, w której Wynajmujący, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy najmu w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany Apartament, niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy:
  a) akceptuje proponowaną zmianę Umowy najmu, albo
  b) odstępuje od Umowy najmu ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Najemcy niewykorzystanych świadczeń.

§ 10 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową najmu świadczenia usług, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu lub innej działającej w jego imieniu osobie na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
 2. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Najemcę w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wynajmujący jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku upływu okresu czasu, na jaki zawarta została Umowa najmu, Najemca obowiązany jest zwrócić klucze do Apartamentu Wynajmującemu lub innej działającej w jego imieniu osobie.
 2. Najemca nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie Apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, na jaki zawarta została przez Strony Umowa najmu.
 3. Najemca nie może użyczać albo oddawać Apartamentu w podnajem innym osobom.
 4. Zasady ochrony danych osobowych klientów Serwisu Internetowego noclegioswiecim.eu zostały zawarte w dokumencie Polityka prywatności, z którym można zapoznać się pod adresem: https://noclegioswiecim.eu/polityka-prywatnosci/.