Reglement voor het boeken en korte termijn verhuur van Comfort Appartementen het hele jaar door

Dit reglement omvat de rechten en plichten van de Dienstontvanger (“Huurder”) en de Dienstverlener – Sigma Artur Młodzik Usługi Remontowo-Budowlane, met maatschappelijke zetel te ul. Sakranusa 34, 32-600 Oświęcim, NIP: 5491660799, tel. +48 888 461 486, e-mail: info@noclegioswiecim.eu (“Verhuurder”), met betrekking tot de reservering en kortetermijnverhuur van door de verhuurder aangeboden appartementen het hele jaar door, evenals de regels voor betaling, klachten en aansprakelijkheid .

Het Reglement vormt een onlosmakelijk onderdeel van de via de Website van Verhuurder gesloten appartementhuurovereenkomst van korte duur.

Verklarende woordenlijst

 1. Reglement – opgesteld door verhuurder en ter beschikking gesteld aan huurder zodat deze de inhoud ervan kan lezen voordat de huurovereenkomst wordt gesloten Reglement voor reservering en korte termijn verhuur van het hele jaar door appartementen van Comfort Apartments.
 2. Appartementen – gelegen op ul. Bożecka 10D, 10E, 10F, 10G 32-600 Oświęcim, bakstenen appartementen het hele jaar door, gelegen in een aparte ruimte, bedoeld voor in totaal niet meer dan 7 personen in elk appartement.
 3. Appartementomgeving – een door een hek gescheiden gebied van 1.000 m², waar de appartementen zich bevinden en bestemd zijn voor parkeerdoeleinden (parkeerplaats) en recreatieve doeleinden voor kinderen.
 4. Huurder – een natuurlijk persoon of rechtspersoon die partij is bij de huurovereenkomst van het appartement.
 5. Verhuurder – Dienstverlener Sigma Artur Młodzik Usługi Remontowo-Budowlane met hoofdkantoor op Sakranusa 34, 32-600 Oświęcim, NIP: 5491660799, tel. +48 888 461 486, e-mail: info@noclegioswiecim.eu
 6. Derden – andere natuurlijke personen dan huurder of personen die met huurder in het appartement samenwonen.
 7. Huurovereenkomst – een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen huurder en verhuurder, waarbij verhuurder een appartement voor een bepaalde tijd ter beschikking stelt aan huurder en verhuurder de overeengekomen prijs aan huurder betaalt.
 8. Online Dienst – de website https://noclegioswiecim.eu/, eigendom van Sigma Artur Młodzik Usługi Remontowo-Budowlane, en het daarin opgenomen reserveringsplatform.
 9. Volledige huurprijs – dit is het bedrag dat tijdens het reserveringsproces wordt aangegeven, inclusief alle bedragen die verschuldigd zijn onder de gesloten huurovereenkomst.
 10. Siła Wyższa (Latijn: Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest) – een extern, onvermijdelijk fenomeen onafhankelijk van de huurder en de verhuurder, dat niet kon worden voorspeld of weerstaan, vooral een fenomeen van feitelijke, juridische of administratieve aard, dat, ondanks alle inspanningen konden inspanningen en uitgaven niet worden voorspeld, bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlog. Onder overmacht kan niet worden verstaan: ziekte, auto-ongeluk, geannuleerd verlof, ontbreken van documenten die u machtigen om de grens over te steken, familiale en persoonlijke aangelegenheden, enz.

§ 1 Algemene informatie

 1. Het Reglement specificeert de voorwaarden voor reservering en kortetermijnverhuur van door de Verhuurder aangeboden appartementen, evenals de regels voor betaling, klachten en aansprakelijkheid van partijen bij de Overeenkomst.
 2. Voor een correct gebruik van de Website is computerapparatuur nodig die aan de volgende technische eisen voldoet:
  a) toegang heeft tot internet,
  b) een geïnstalleerde webbrowser (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari iOS, Windows Phone, Blackberry) heeft in de huidige versie,
  c) een actief en correct geconfigureerd e-mailaccount heeft.

§ 2 Onderwerp van de huurovereenkomst

 1. Onderwerp van de Huurovereenkomst is de korte termijn verhuur van het Appartement dat door Verhuurder wordt aangeboden via de Website of portalen die bemiddelen bij het sluiten van contracten met Verhuurder.
 2. De Verhuurder is verplicht om het Appartement aan de Huurder ter beschikking te stellen in overeenstemming met de beschrijving op de Website of het portaal dat bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomsten met de Verhuurder en binnen de in de reservering genoemde data, en de Huurder is verplicht de Volledige Huursom te betalen. Prijs opgegeven tijdens het reserveringsproces.
 3. Het maken van een reservering door Huurder via de Website of een portaal dat bemiddelt bij het sluiten van overeenkomsten met Verhuurder, komt neer op het aanvaarden van dit Reglement en het sluiten van een Huurovereenkomst voor korte termijn verhuur van het Appartement tussen Huurder en Verhuurder.
 4. Basis voor het huren van het Appartement is de Huurovereenkomst.
 5. In de huurovereenkomst worden met name vastgelegd: de partijen bij de overeenkomst, de huurprijs, de periode waarvoor de overeenkomst is gesloten, het aantal personen dat op grond van de overeenkomst in het Appartement mag wonen en de rechten en plichten van partijen.
 6. Ter verificatie van persoonsgegevens is Huurder verplicht bij het sluiten van de overeenkomst aan Verhuurder een geldige identiteitskaart of ander document met foto te overleggen, aan de hand waarvan de identiteit van Huurder kan worden vastgesteld.

 

§ 3 Reserverings- en betalingsregels

 1. Tijdens de reservering selecteert de Huurder zelfstandig het door Verhuurder aangeboden Appartement via de Website of portalen die bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten met Verhuurder, en maakt vervolgens een reservering van het Appartement door het invullen van het elektronische reserveringsformulier dat beschikbaar is op de Website of portalen die bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten. contracteert met de verhuurder, of maakt telefonisch een reservering via tel. +48 888 461 486 of elektronisch per e-mail info@noclegioswiecim.eu
 2. De huurder maakt een reservering door de specifieke startdatum van het verblijf en de specifieke einddatum van het verblijf aan te geven onder het aanbod opgenomen op de Website of het intermediairportaal. Indien een reservering telefonisch of per e-mail wordt gedaan, wordt de reservering geacht effectief te zijn na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Verhuurder op het e-mailadres van Huurder.
 3. Indien een reservering telefonisch of per e-mail wordt gedaan, wordt de reservering geacht effectief te zijn na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Verhuurder op het e-mailadres van Huurder.
 4. De huurder is verplicht – vanaf de datum van bezorging van het bericht ter bevestiging van de reservering (§3 lid 3) – binnen 4 werkdagen (maar uiterlijk de laatste werkdag voorafgaand aan de aanvang van het verblijf) een aanbetaling (reserveringskosten) te betalen ) via e-overschrijving (Przelewy24). .pl) naar de rekening vermeld in § 3 sectie 9. Het bedrag van de aanbetaling (reserveringskosten) bedraagt ​​30% van de volledige huurprijs.
 5. De volledige huurprijs wordt vooraf op de eerste verblijfsdag geïnd bij de huurder, voor het volledige bedrag dat in de huurovereenkomst is vermeld.
 6. Indien Huurder – vóór het sluiten van de Huurovereenkomst – op de eerste verblijfsdag een aanbetaling (reserveringskosten) heeft betaald, is Huurder verplicht het bedrag te betalen dat het verschil vormt tussen de Volledige Huurprijs voortvloeiende uit de Huurovereenkomst en het bedrag van de door hem betaalde aanbetaling (reserveringskosten).
 7. Afrekeningen van kaart- en e-overboekingstransacties worden uitgevoerd via Przelewy24.pl
 8. Het niet voldoen aan de betaling bedoeld in § 3 4 creëert het recht voor de Verhuurder om zich terug te trekken uit de Leaseovereenkomst, zonder de verplichting om een ​​extra termijn toe te kennen aan de uitvoering van de dienst. De verhuurder zal de huurder uiterlijk op de datum van aanvang van het verblijf vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van de reserveringsvergoeding op de hoogte stellen van de uitoefening van dit recht.
 9. Betaling van de volledige huurprijs minus het bedrag van het voorschot (reserveringskosten) bedoeld in paragraaf 3 4, geschiedt door overschrijving op de bankrekening van Verhuurder met nummer: 761050 1113 1000 0097 8166 5907 of contant.
 10. Indien Huurder direct voor aanvang van het verblijf een overdracht aan Verhuurder heeft gedaan, dient Huurder op verzoek van Verhuurder in welke vorm en op welk medium dan ook een bevestiging van de overdracht aan Verhuurder te verstrekken.
 11. Het niet uitvoeren van de betaling bedoeld in paragraaf 3 9 creëert het recht van de Verhuurder om zich terug te trekken uit de Leaseovereenkomst, zonder de verplichting om een ​​bijkomende termijn voor de uitvoering te stellen. Verhuurder zal Huurder onmiddellijk na het verstrijken van de betalingstermijn van de Volledige Huurprijs op de hoogte stellen van de uitoefening van dit recht.
 12. De betaling wordt geacht te zijn gedaan op de dag waarop het verschuldigde geld op de bankrekening van verhuurder is bijgeschreven of op de dag waarop het geld wordt overgemaakt aan verhuurder of een door verhuurder gemachtigde persoon.
 13. Het is de plicht van de Huurder om de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het reserveringsproces zoals aangegeven in het reserveringsformulier dat beschikbaar is op de Website of portalen die bemiddelen bij het sluiten van contracten met de Verhuurder, en tegelijkertijd de juistheid ervan te verklaren.

§ 4 Regels voor het gebruik van de Appartementen

 1. Personen die in de Appartementen en in de afgescheiden ruimte verblijven, zijn verplicht dit Reglement, alsmede de algemeen geldende wettelijke bepalingen op het gebied van veiligheid, brandbeveiliging, beginselen van goed nabuurschap na te leven en zich te gedragen op een wijze die de veiligheid van de gasten niet in gevaar brengt. andere mensen.
 2. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych wyrobów tytoniopodobnych.
 3. In de appartementen en in de aparte ruimte gelden rustige uren van 22.00 uur tot 07.00 uur.
 4. Het organiseren van luidruchtige evenementen door de Huurder of personen die met hem samenwonen in het Appartement en die de rust kunnen verstoren van personen die in andere Appartementen verblijven, is verboden.
 5. Derden zijn verplicht het Appartement en de aangewezen ruimte te verlaten voordat de avondklok ingaat.
 6. Het meenemen van dieren (vooral honden en katten) in de appartementen is onaanvaardbaar.

§ 5

 1. Het Appartement wordt na ondertekening van de Huurovereenkomst door de Verhuurder of een persoon die namens hem handelt, aan Huurder overgedragen op de dag die in de Huurovereenkomst als ingangsdatum van de huurovereenkomst is aangegeven, en niet eerder dan 4:00 in de middag.
 2. Op de in de huurovereenkomst aangegeven dag als einddatum van de huurovereenkomst is huurder – uiterlijk 11.00 uur – verplicht:
  a) het Appartement leegmaken van alle roerende zaken die door de huurder en andere personen die samen met de huurder het Appartement in het Appartement hebben gebracht, voor de duur van de Overeenkomst tussen Partijen hebben bewoond.
  b) de sleutels van het Appartement teruggeven aan Verhuurder.
 3. Accommodatie op eerdere tijden dan aangegeven in sectie 1 van dit lid of het leegmaken van het Appartement op een later tijdstip dan aangegeven in paragraaf 2 van dit lid is mogelijk na voorafgaand overleg met Verhuurder.

§ 6 Aansprakelijkheid

 1. Vanaf het moment dat de Huurder het Appartement in bezit neemt, is hij of zij aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de Huurder of de met hem samenwonende personen in het Appartement.
 2. Huurder is verplicht het Appartement te gebruiken in overeenstemming met de eigenschappen en het beoogde gebruik ervan. De huurder kan geen wijzigingen in de inrichting aanbrengen.
 3. Alle apparaten en uitrustingselementen, zowel in het Appartement als in de omgeving ervan, moeten – op de dag van beëindiging van de huurovereenkomst en teruggave van de sleutels door de Huurder aan de Verhuurder, rekening houdend met de slijtage van de spullen als gevolg van de goede werking ervan gebruik – in een staat die niet verslechterd is ten opzichte van de staat waarin deze zich bevonden op het moment van overdracht van het Appartement aan Huurder voor gebruik.
 4. Indien de Huurder gebreken, gebreken, beschadigingen etc. constateert in het voorwerp van de huurovereenkomst, in het bijzonder in de apparaten of installaties die deel uitmaken van het Appartement, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Alvorens de sleutels aan Verhuurder terug te geven, zullen Verhuurder en Huurder de technische staat van het Appartement inspecteren.

§ 7 Het handhaven van netheid in de Appartementen en hun omgeving

 1. Het roken van tabak en tabakachtige producten is ten strengste verboden in de appartementen.
 2. Personen die in de omgeving van het Appartementengebouw tabak roken, zijn verplicht dit te doen op een plaats en op een wijze die geen overlast veroorzaakt voor andere personen die op dat moment in een ander Appartement verblijven, en sigarettenpeuken op te ruimen.
 3. De Huurder en de personen die samen met de Huurder in het Appartement wonen, zijn verplicht het tijdens de huur gegenereerde afval te scheiden door dit te plaatsen in voor een bepaalde afvalsoort geschikte containers, die zich bevinden in een speciaal daartoe aangewezen zone rondom de Appartementen.
 4. Indien de groep personen die samen met Huurder in het Appartement bewonen minderjarigen omvat, is Huurder verplicht ervoor te zorgen dat de bedden, banken en matrassen waarop de minderjarigen zullen slapen goed beschermd zijn tegen nat of vuil worden (bijvoorbeeld door deze uit te spreiden op waterdichte matten, lakens).

§ 8 Beveiliging

 1. Rondom de appartementen is een speciaal aangewezen gebied voor kinderen om te spelen. De ouders/wettelijke voogden van minderjarigen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van kinderen die de speeltuin gebruiken.
 2. Het gebruik van alle elektrische/gasapparaten die deel uitmaken van de uitrusting van het appartement moet voldoen aan de veiligheidsregels die op deze apparaten van toepassing zijn.
 3. Om brandveiligheidsredenen het gebruik van verwarmingstoestellen, elektrische strijkijzers, waterkokers, fornuizen en andere soortgelijke apparaten die geen deel uitmaken van de uitrusting van het Appartement mag alleen met de nodige voorzichtigheid gebeuren.
 4. De Huurder is verplicht ervoor te zorgen dat telkens – terwijl Partijen gebonden zijn aan de Huurovereenkomst – het Appartement wordt verlaten en achtergelaten zonder dat er iemand binnen is, alle ramen en deuren op de gebruikelijke wijze gesloten zijn en (elektronische) apparaten zijn uitgeschakeld.

§ 9 Annulering van de reservering

 1. Verhuurder en huurder hebben het recht om binnen 7 dagen na de datum van overmacht de huurovereenkomst op te zeggen. De huurder heeft recht op restitutie van alle betaalde bedragen.
 2. Gebrek aan betalingen bedoeld in paragraaf 3 4 i 9 wordt beschouwd als een tekortkoming in de nakoming van een verplichting in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De Huurder heeft te allen tijde vóór de overeengekomen verblijfsdatum het recht om zich terug te trekken uit de Huurovereenkomst. In geval van ontslag van de Huurder om redenen die aan hem te wijten zijn, is de Huurder verplicht de kosten van het ontslag uit het verblijf te dekken voor een passend bedrag dat overeenkomt met het daadwerkelijke verlies van de Verhuurder als gevolg van het ontslag van de Huurder uit het verblijf, maar niet meer dan 30% van de volledige huurprijs (reserveringskosten).
 4. Het wijzigen van de boekingsdatum of het wijzigen van het tijdens het boekingsproces geselecteerde Appartement is alleen mogelijk met wederzijdse toestemming van de partijen. In geval van onenigheid tussen de partijen is paragraaf 1 van toepassing. 3 hierboven.
 5. In geval van een situatie waarin de Verhuurder, om redenen buiten zijn macht, genoodzaakt is om de materiële voorwaarden van de Huurovereenkomst vóór aanvang van het verblijf te wijzigen, in het bijzonder om het geboekte Appartement of de reserveringsdatum te wijzigen, zal hij onmiddellijk de Huurder hiervan op de hoogte stellen, die de Verhuurder onmiddellijk moet informeren of:
  a) de voorgestelde wijziging van de leaseovereenkomst accepteert, of
  b) zich terugtrekt uit de huurovereenkomst, wat de onmiddellijke teruggave aan de huurder van alle betaalde voordelen inhoudt.
 6. In geval van een situatie waarin de Verhuurder, om redenen buiten zijn macht, genoodzaakt is om tijdens het verblijf de essentiële voorwaarden van de Huurovereenkomst te wijzigen, in het bijzonder om het geboekte Appartement te wijzigen, zal hij de Huurder onmiddellijk op de hoogte stellen, die onmiddellijk de verhuurder informeren of:
  a) de voorgestelde wijziging van de leaseovereenkomst accepteert, of
  b) de huurovereenkomst opzegt met ingang van de datum van opzegging, hetgeen de onmiddellijke teruggave van ongebruikte voordelen aan de huurder inhoudt.

§ 10 Procedure voor het indienen en behandelen van klachten

 1. Indien wordt vastgesteld dat de dienstverlening in strijd is met de huurovereenkomst, dient de huurder eventuele klachten binnen een termijn van maximaal 30 dagen na het einde van het verblijf schriftelijk of elektronisch te melden aan de verhuurder of een andere persoon die namens hem handelt. .
 2. Verhuurder beoordeelt de klacht binnen 21 dagen na ontvangst en informeert Huurder hierover in dezelfde vorm: schriftelijk of elektronisch.
 3. Verhuurder beoordeelt de klacht binnen 21 dagen na ontvangst en informeert Huurder hierover in dezelfde vorm: schriftelijk of elektronisch.

§ 11 Slotbepalingen

 1. Indien de periode waarvoor de huurovereenkomst is gesloten afloopt, is huurder verplicht de sleutels van het appartement terug te geven aan verhuurder of een andere persoon die namens hem handelt.
 2. De Huurder heeft niet het recht om het Appartement dat hij ontruimt aan anderen over te dragen, ook al is de periode waarvoor de Huurovereenkomst tussen Partijen is aangegaan nog niet verstreken.
 3. De Huurder mag het Appartement niet uitlenen of onderverhuren aan andere personen.
 4. De regels voor de bescherming van persoonsgegevens van klanten van de website nocioswiecim.eu zijn opgenomen in het Privacybeleid-document, dat te lezen is op: https://n oclegioswiecim.eu/polityka-prywatnosci/.